کسب و کار مزمز

کسب‌و‌کارهای کلیدی گروه مزمز، به این پنج بخش کلی تقسیم می‌شود:

صنایع غذایی

کشاورزی